Sisekorra eeskiri

Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1, Tallinn 11411 SISEKORRA EESKIRI
Lasnamäe Spordikompleks (edaspidi nimetatud spordikompleks) on avatud E – P: 07:00 – 23:00


Administratsioonil on õigus muuta spordibaasi lahtiolekuaega erakorralistel juhtudel.

1. SPORDIKOMPLEKSI KORD
1.1 Treenerid, õpetajad või teised treening-gruppide juhendavad isikud on kohustatud tutvustama treening-grupi liikmetele sisekorra eeskirja ning vastutavad selle täitmise eest.
1.2 Treening-gruppide liikmed pääsevad spordibaasi riietusruumi koos treeneri, õpetaja või juhendava isikuga 15 min. enne treeningtunni algust ja vabastab riietusruumid 15 min. pärast treeningaja lõppu.
1.3 Spordikompleksis treenida ainult puhastes sportlikes riietes ja mittemäärivates sisejalanõudes.
1.4 Treenerid ja õpetajad on kohustatud kontrollima ning on vastutavad enda treening-grupi laste vahetusjalanõude puhtuse eest.
1.5 Spordikomplesi mitte tuua toitu, samuti klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.6 Jalgrataste, tõukerataste ja mopeedide parkimine peahoone ees.
1.7 Keelatud on spordikompleksi kaasa tuua lemmikloomi.
1.8 Spordikompleksis ja selle territooriumil suitsetamine ja alkoholi ning narkootiliste ainete tarbimine on kategooriliselt keelatud!
1.9 Valveta jäetud isiklike esemete eest spordikompleks ei vastuta (kaasa arvatud vahetusjalanõud ja üleriided).
1.10 Riietusruumi võtmed väljastab spordikompleksi valvur allkirja vastu.
1.11 Spordikompleksi kasutaja peab hoolikalt hoidma saadud võtit. Lahkumisel tuleb võti tagastada valvurile.
1.12 Peale treeningu lõppemist on treenerid, õpetajad või teised treening-gruppe juhendavad isikud kohustatud kontrollima spordisaali ja ruumide korrasoleku, sulgema aknad, lülitama välja valgustuse, lukustama ukse ja andma väljastatud võtmed valvurile. Samuti tuleb üle kontrollida treening-grupi kasutuses olnud riietus- ja duširuum.
1.13 Kõik spordikompleksis toimuvad treeningtunnid ja võistlused registreeritakse treeneri või vastutava isiku poolt valvuri juures, mis asub peasissekäigu kõrval.
1.14 Purunenud või rikutud ukselukkude ja rikutud või kaotatud võtmete puhul tuleb hüvitada tekitatud kahju.

2. KASUTAMISE TINGIMUSED JA TASUMINE
2.1. Spordikompleksi kasutamise aluseks on spordikompleksi ja rentniku vahel sõlmitud koostööleping.

3. VÄLJAKUTE/SAALIDE KASUTAMINE
3.1 Väljakuid/saale võivad kasutada treening-grupid, huvigrupid ja üksikisikud vastavalt lepingus määratud saalikasutuse aegadele.
3.2 Treening-gruppidel on kohustus kinni pidada saaligraafikutes olevatest treeningaegadest.
3.3 Laste treening-gruppe lubatakse saali ainult treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.
3.4 Treener, õpetaja, juhendaja või treening-grupi vastutav isik peab treeningule saabuma esimesena ja lahkuma viimasena, olles veendunud, et kõik treeningust osavõtjad on lahkunud ning kasutatud inventar on omal kohal.
3.5 Inventar on täielikult kasutaja vastutusel, lõhkumisel laieneb kasutajale materiaalne vastutus.
3.6 Spordikompleksi kaasa võetud isikliku spordiinventari eest vastutab omanik.
3.7 Väljakutel/saalides on keelatud rippuda korvirõngastel/väravatel või muudel konstruktsioonidel.
3.8 Kõik väljakute/saalide sektorid tuleb pärast treeningu lõpetamist korda seada.
4. VÕISTLUSED JA ÜRITUSED

4.1 Võistluste ja ürituse läbiviimiseks sõlmivad korraldaja ja spordikompleksi haldaja kahepoolse kirjaliku lepingu.
4.2 Sõprusvõistluste korraldamine rentniku poolt on lubatud spordikompleksi juhtkonnaga kooskõlastatult.

5. MUU
5.1 Sisekorra eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile spordikompleksi kasutajatele ja külalistele.
5.2 Spordikompleksi kasutajad ja külalised peavad hoidma spordikompleksi vara. Ruumide, inventari ning seadmete rikkumisest ja/või purunemisest tuleb teatada koheselt spordikompleksi töötajaid ja leppida kokku selle heastamine /hüvitamine, mille suurus sõltub hetkel kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast.
5.3 Käesoleva sisekorra eeskirja esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega. Spordikompleksi esindaja jätab endale õiguse korduvalt sisekorra eeskirja rikkunud isikuid spordikompleksi mitte lubada.
5.4 Kõigi jooksvalt esilekerkinud küsimustega pöörduda spordikompleksi töötajate või administratsiooni poole.
5.5 Tulekahju, pommiähvarduse vms. ohu korral on spordikompleksi kasutajad ja külalised kohustatud järgima spordikompleksi esindaja korraldusi ja lahkuma hoonest ja selle territooriumilt paanikat tekitamata.

Ülaltoodud juhtudel, avastades ohukolde, on spordikompleksi kasutajad ja külalised kohustatud teavitama sellest otsekohe:
Päästeametit 112
Spordibaasi valvurit tel 638 1647
Lasnamäe Spordikeskuse direktorit või vanemspetsialisti tel 638 1613

Kontakt
Lasnamäe Spordikompleks, Pae 1, Tallinn 11411
Tel 638 1613, e-post lsk@hot.ee
Interneti koduleht: www.lasnamaesk.eu